Beyonders Team Tournament Golds Winning on 21.04.2019

[21.04.2019] Had been Udating ....................
 Total Golds win Tournament : 633 885☆ Winning 1500 Golds

                              422.59 = 1 Gold

   1. Wild willy  : 211 665  = 501 Golds✴ Pays out : 250.   2. PTSD :21 0280  = 498 Golds✴ Pays out : 250.   3. Smeg : 93 865 = 222 Golds ✴ Pays out : 111.   4. MH88:  3960  = 9 Golds✴ Pays out :9.   5. CollyCool:  2925 = 7 Golds✴ Pays out :7.   6. Zombies2kill: 66 55 =16 Golds✴ Pays out :16.   7. BOO BOO: 14 635 = 35 Golds✴ Pays out :35.   8. Death run: 4 660 = 11 Golds✴ Pays out :11.   9. Reagen: 240 ☆ = 0.5 Golds ✴ Pays out :0.   10. Louping: 36 315 =  86 Golds✴ Pays out :86.   11. kailu: 260  = 0.5 Golds✴ Pays out :0.   12. Beyonder : 44 600= 105 Golds  ✴ Pays out :50.


As Top-1 in team Beyonders, Wildwilly become a best shot player this week, his Scores touched. 211 665 

Top-2 in team Beyonders, P T S D become one of best shot player this week, his Scores touched. 210 280 

Top-3 in team Beyonders, Smeg become one of best shot player this week, his Scores touched. 93 865 

Top-4 in team Beyonders, Louping become one of best shot player this week, his Scores touched. 36 315 

Attention: 1 Gold will be [ Total Scores : Total Golds win Tournament] Your Prize Golds will be [ Your Total Scores : Scores of One Gold]

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hella Nữ Hoàng Địa Ngục Với Tham Vọng gây nguy hại cho toàn Vũ trụ

John Wick Một Sát Thủ thượng thặn gây nỗi khiếp sợ cho mọi kẻ thù