05.5.19 Team Beyonders Tournament Winning Golds Share

[05.5.2019] Had been Udating ....................
Total Golds win Tournament : 501 277 Winning 1500 
Golds
 •                334.18  = 1 Gold

 1. Wild willy  : 178839  = 535 Golds✴ Pays out :535. 2. PTSD :117053  = 350 Golds✴ Pays out :350 .


 3. Smeg : 112680 = 337 Golds ✴ Pays out : 330.

 4. Beyonder : 54815= 164 Golds✴ Pays out :164.

 5. MH88:  575  = 02 Golds✴ Pays out :02.


 6. Zombies2kill: 5600  =17Golds✴ Pays out :17

 7. Kaaa:  3130  = 09 Golds✴ Pays out :09.

 8. BOO BOO: 17510 = 52 Golds✴ Pays out :50. 

 9. Death run: 2610  = 08Golds✴ Pays out :08.


 10. Reagen: 560☆ = 1,6 Golds✴ Pays out :02.

 11. zackscott : 7750  = 23Golds✴ Pays out :23.

 12. polska : 100  = 0 Golds✴ Pays out :00.

 13. kailu: 90 = 0 Golds✴ Pays out :00.

 14. Chinshorif: 1885 = 5,6 Golds✴ Pays out :6.

 15.   ==> PTSD is Winning 700 Golds last week, he Donate 700 for team.
  ==> Beyonder is Winning 173 Golds last week , he donate 173 for team
  ==> Wildwilly is winning 250 Golds last week, he donate  20 for team
Top-1 in team Beyonders, Wildwilly become a best shot player this week, his Scores touched. 178 839 
This is 4 times Wildwilly become a best shot player of week
Top-2 in team Beyonders, P T S D become one of best shot player this week, his Scores touched. 117 053
P T S D ever win 4 times Best Shot Player from the Beyonders Team Start-up until now

Top-3 in team Beyonders, Smeg become one of best shot player this week, his Scores touched. 112 680 

Top-4 in team Beyonders, Beyonder become one of best shot player this week, his Scores touched. 54814 


Attention: 1 Gold will be [ Total Scores : Total Golds win Tournament] Your Prize Golds will be [ Your Total Scores : Scores of One Gold]


Bài đăng phổ biến từ blog này

Hella Nữ Hoàng Địa Ngục Với Tham Vọng gây nguy hại cho toàn Vũ trụ

John Wick Một Sát Thủ thượng thặn gây nỗi khiếp sợ cho mọi kẻ thù

Beyonders Team Tournament Golds Winning on 21.04.2019